Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Seminarier

En massa intressanta ämnen presenteras på konferensen den 1-2 oktober. Läs mer om 62 parallella seminarier och workshops under flikarna här.

Parallella seminarier hålls i olika lokaler i Svenska Mässan. Var just ditt hålls ser du i appen VGR möten eller på programmet.

Ladda ner konferensprogrammet

Tisdag 1 oktober

Vi vill utveckla nya arbetssätt för att patienter ska stärka sin arbetsförmåga

En evidensbaserad primärvård bidrar till bättre effekt i våra behandlingsmetoder. Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) har haft två utlysningar om forskningsmedel kring psykisk ohälsa, smärta och arbete. Västra Götalandsregionen har beviljats medel för sex projekt. För att möta framtidens hälsoutmaningar behöver vi hitta nya sätt att främja hälsa, förebygga sjukdom och bygga funktionsförmåga. Vilken ny kunskap kan vi förvänta oss? Hur tänker projektledarna?

Presenteras av Andreas Forss, universitetslektor, FoU-ledare, fil.dr, Göteborgs universitet, FoU centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Cecilia Björkelund, senior professor, specialistläkare i allmänmedicin, Allmänmedicinskt centrum, Göteborgs universitet, Gunnel Hensing, professor i socialmedicin, Närhälsan, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Maria Larsson, docent, leg. sjukgymnast, primärvårdschef FoU Närhälsan, Västra Götalandsregionen.


Använd samordnad individuell plan - SIP!

SIP bidrar till att patienter och deras närstående känner till vilka insatser som pågår eller planeras. SIP främjar god och nära vård och skall upprättas tillsammans med patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska samordnas. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting ger inspiration för att använda SIP som ett verktyg vid samverkan.

Presenteras av Karin Lindström, handläggare, SKL, Stockholm.


Digital psykologi och stegvis vård – presentation av en organisatorisk implementeringsstrategi

Primärvården behöver utvecklas för att möta individen i sin närmiljö. Det är viktigt med en flora av insatser som är lättillgängliga för patienterna. Inkluderat i presentationen är en beskrivning av implementeringen av en central digital psykologinod, kallad EBBA-teamet. Vi presenterar vision och aktiviteter för att nå målen. Vi presenterar också IMPACT-projektet som undersöker iKBT för barn, samt implementering av Närhälsan Online psykolog.

Presenteras av Sandra Weineland, Specialistpsykolog, filosofie doktor, Josefine Lilja, specialistpsykolog klinisk psykologi och filosofie doktor, Anders Almingefelt, leg psykolog, Linnea Nissling, leg psykolog och Anna Larsson, ptp- psykolog, EBBA-teamet Närhälsan Västra Götaland.


Attraktivt, främjande och lustfyllt chefs- och ledarskap
inom Vårdcentralerna Bra Liv

Vi vill ge chefer goda förutsättningar att utöva sitt chefs- och ledarskap och främja glädjen i att bidra till en primärvård vi är stolta över. Bra Liv har därför utvecklat chefsintroduktionsprogram med fokusorganisation, grupp, individ och mentorskap. Koncept Chefstrainee genomförs för motiverade medarbetare via internt utvecklingsprogram inför chefsuppdrag.

Presenteras av Charlotta Larsdotter, direktör, Bodil Nordberg-Grahn HR-chef Vårdcentralerna Bra Liv, region Jönköpings län.


"Jobba smartare, inte snabbare" - floskel blir verklighet

Man kan nå fler patienter och korta köer utan att försämra arbetsmiljön eller driva upp arbetstempot. Närhälsan Partille vårdcentral erbjuder patienter med psykisk ohälsa snabb kontakt med rätt profession och erbjuds enklare behandlingsinsatser direkt. När annat behövs används en variant av stegvis vård, omfattande ett till sex steg.  Efter bedömning och behov genomförs insatserna i samverkan med vårdgrannar.

Presenteras av Julia Esters, leg psykolog, Närhälsan Partille vårdcentral.


Från #metoo till metod - Så arbetar Västra Götalandsregionen
mot sexuella trakasserier

En arbetsplats som aktivt arbetar med att förebygga sexuella trakasserier är både en bättre arbetsplats och en verksamhet som bedriver en bättre och mer jämlik vård. Men vad är egentligen sexuella trakasserier och hur gör jag som chef för att förebygga och hantera detta? Presentatörerna berättar om arbetet med att ha utbildat över 100 chefer i Västra Götalandsregionen i att förebygga sexuella trakasserier.

Presenteras av Tina Andersson, regionutvecklare Kunskapscentrum för jämlik vård och Camilla Salén, HR-strateg Koncernstab HR.


Det lilla mobila teamet - bedömningsbilen i Los

Ett konkret samverkansarbete mellan två huvudmän och tre olika verksamheter i Ljusdal gör att tryggheten ökar för befolkningen och kompetensförsörjningen löses på ett effektivt sätt. Bedömningsbilen är utrustad på samma sätt som en ambulans. Sjuksköterskan i bilen kan snabbt göra de första akuta insatserna samtidigt som ambulans eller helikopter larmas.

Presenteras av Christina Westling, distriktssköterska Färila/Los hälsocentral , Ljusdals kommun , Lars Edeborg, ambulanssjuksköterska, Hudiksvall ambulans och Anna Andersson, Region Gävleborg .


Teamarbete i primärvården - effektivt och räddar liv!

Vårdcentralen Capio Strömstad har utvecklat en teambaserad organisation  med effektiva team där olika vårdprofessioner arbetar tillsammans. Nya arbetssätt såsom tex fast läkare, daglig rondning har medfört väsentligt kortad väntetid för patienterna och att medicinsk utredning kan påbörjas redan dag ett - detta räddar liv!

Presenteras av Marlene E Midtvedt, verksamhetschef och Per Midtvedt, medicinskt ansvarig läkare, Capio Vårdcentral Strömstad & Capio Rehab Strömstad.


Gröna Korset - patientsäkerhetsarbete på vårdcentral

Som första vårdcentral i Sverige har Slöinge vårdcentral implementerat arbetet med Gröna Korset. Ett enkelt arbetssätt som gagnar både den enskilda patienten och medvetandegör personalen på de risker som finns i vardagen.

Presenteras av Eva Hedbrandh, verksamhetschef Vårdcentralen Slöinge och Anders Åkvist, chefläkare Närsjukvården, Region Halland.


Förändrat arbetssätt inom Primärvården till vuxna med flerfunktionsnedsättning

Studier och erfarenhet visar att personer med funktionsnedsättning inte erbjuds lika vård som övrig befolkning. Inom region Sörmland, Gävleborg och Västerbotten pågår arbete med att samordna det medicinska omhändertagandet för att på basnivå ge målgruppen ett samordnat medicinskt omhändertagande.

Presenteras av Maria Bood, projektledare Hälsovalskontoret Region Gävleborg, Angelica Gustafsson, SMO-samordnare Habilitering, Region Sörmland och Elisabeth Säfvenberg, fysioterapeut/projektledare Vuxenrehabilitering Råd och stöd, Umeå.


Tidig upptäckt av cancer i primärvården

Finns det tidiga varningstecken för patienter med cancer i primärvården? Vilka är de och hur kan vårdpersonal fånga upp dessa? Finns det något verktyg för att tidigt upptäcka patienter med tjock-och ändtarmscancer och hur fungerar det? 

Presenteras av Marcela Ewing, med.dr., specialistläkare i onkologi och allmänmedicin Regionalt cancercentrum väst.


Högtryck på mottagningen - hur vi får bättre behandlat blodtryck i primärvården

FoU-centrum i Skaraborg presenterar ett förbättringsprojekt inkluderande 11 privat och offentligt drivna vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Sex standardiserade PM med strukturerat arbetssätt och fasta rutiner användes för diagnostik, riskvärdering och upptrappning av läkemedel för hypertoni och blodfettsrubbning. Detta har gett förbättrad behandling och uppföljning för patienterna samt förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna.

Presenteras av Per Hjerpe, chef FoU-centrum Primärvård, Skaraborg, Närhälsan Norrmalm Vårdcentral, Skövde, Kristina Bengtsson Boström, allmänläkare FoU-centrum Primärvård, Skaraborg, Närhälsan Billingen Vårdcentral, Skövde, Karin Manhem, professor i internmedicin Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborg.

 

Anna Larssons titel ska ändras till: ptp-psykolog

Väljer du att gå på workshop kan du inte välja seminarie under block 1 och 2


Personcentrerat arbetssätt – utveckla din verksamhet

Reflektion kring hur vi arbetar personcentrerat idag och hur personcentrering kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet i framtiden.

Presenteras av Henrietta Arwin, primärvårdschef Närhälsan, Västra Götalandsregionen och Jesper Hök, förändringsledare.


Arbetsglädje

Det ska vara roligt att arbeta. Ett ledarskap som skapar och stärker arbetsglädje är viktigt för verksamhetens utveckling och resultat. Vad innebär ett sådant ledarskap och hur kan alla bidra till arbetsglädjen?

Presenteras av Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Holst, verksamhetschef Närhälsan Backa vårdcentral , Lars Liljedahl, kommundirektör, Härnösand och Lisbeth Löpare.

Kan vi i primärvården bedriva utveckling genom forskning samtidigt som vi ger vård?

Det är en stor utmaning att bedriva forskning i primärvård! Klinisk och patientnära forskning är avgörande för framtida utveckling av hälso- och sjukvård. I Västra Götalandsregionen bedrivs flera forskningsprojekt samtidigt inom samma område och med gemensam samverkan. VGR beskriver sin infrastruktur för att bedriva flera forskningsprojekt inom samma forskningsfält. Därefter diskuteras frågan med medverkande och auditoriet.

Presenteras av Maria Larsson, docnet, leg. sjukgymnast, primärvårdschef FoU Närhälsan, Västra Götalansdregionen.


Utökad uppföljning av tillgänglighet i primärvård - Hur kan det bidra till ökad tillgänglighet för patienterna?

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med regionerna tagit fram en ny modell för uppföljning av primärvårdens tillgänglighet, innefattande samtliga yrkesgrupper och baserat på alla kontakter/besök som genomförs i primärvård. Modellen ligger till grund för uppföljning av den förstärkta vårdgarantin – men hur kan resultatet från mätningarna utgöra underlag för planering och utveckling av verksamheterna?

Presenteras av Lisbeth Isaksson, projektledare SKL, Johan Assarsson, SKL och Nina Anundsson, utredare/projektledare Region Uppsala.


Hållbarhet, innovation och kreativitet – forskning och klinik en framgång för patient och behandlare

Vi presenterar implementering av en kreativ och hållbar arbetsmiljö där möjligheten finns till innovation och forskning för anställda, samt aktivt deltagande av patienter i nya metoder. Vi ger exempel från EBBA-teamet, en central digital psykologinod där vi genom ett nära samarbete mellan FoU-enheter, universitet och primärvården utvecklar metoder. Vi presenterar bland annat patient-styrd digital psykologisk behandling.

Presenteras av Sandra Weineland, Specialistpsykolog, filosofie doktor, Josefine Lilja, leg psykolog, Anders Almingefelt, leg psykolog, Linnea Nissling, leg psykolog och Anna Larsson, leg psykolog, EBBA-teamet Närhälsan Västra Götaland.


Den digitaliserade vården

Hur kan digitalisering skapa en mer individualiserad och proaktiv hälso- och sjukvård? Vilka underliggande drivkrafter och teknologier möjliggör utvecklingen? Hur kan patientens och vårdgivarens vardag komma att se ut?

Presenteras av Hans van den Brink, verksamhetsutvecklare VGR IT, Västra Götalandsregionen.


Barn och ungas väntan

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar är ofta möblerade med sittmöbler för vuxna och gärna någon lekmöbel eller bord och stolar för små barn. Närhälsans Lokal- och miljöenhet har utforskat hur barn och unga själva vill ha det när de väntar för att känna sig välkomna. Syftet med arbetet har varit att lyfta barns/ungas perspektiv inom primärvården, men också tillföra värden för övriga familjen och andra besökande.

Presenteras av Brita Wirblad, planeringschef och Catarina Schiller, arkitekt/planeringsledare Närhälsan, Lokal- och miljöenheten, Västra Götalandsregionen.


Familjecentralens matkasse - en inspiration för barnfamiljer

Ohälsosamma matvanor orsakar flest sjukdomar i Sverige idag och WHO placerar matvanor som ett av de främsta hoten mot folkhälsan. Primärvården är en viktig aktör i det hälsofrämjande arbetet. Centrala barnhälsovården och Mödrahälsovården i Södra Älvsborg har utvecklat konceptet Familjecentralens matkasse och webbplatsen narhalsan.se/matkasse för att inspirera och underlätta hälsosamma matvanor för barnfamiljer. Välkomna att träffa matkasse-teamet!

Presenteras av Tina Dahlberg, dietist Mödrahälsovården Södra Älvsborg.


Mobila vårdteam

Det finns både medicinska och humanitära skäl till att i görligaste mån förhindra inläggning på sjukhus i samband med akut sjukdom hos sköra äldre. Med ett förnyat arbetssätt erbjuder primärvården i region Skåne alla listade patienter som uppfyller fyra av sex kriterier att bli inskrivna i en mobil vårdform. Vårdformen innefattar erbjudande om medicinsk behandling i hemmet, läkarstöd till den kommunala hemsjukvården och möjlighet till direktinläggning på sjukhus.

Presenteras av Marie Olsson, biträdande chef Primärvården, Region Skåne.


Varför följer inte primärvårdpraktiker vårdprogram?
Förnuft, reflexion och en gnutta filosofi för vår tids sjukvård

Vår tid är en tid av ordning där allt kan kategoriseras, beskrivas och bedömas och även om dagens sjukvård ger goda behandlingsresultat kanske nya problem skapas istället? Finns det rationella förklaringar till att praktiker förhåller sig till vårdprogram, men inte kan följa dem? Ta del av reflexioner från Nättraby vårdcentral som synliggör sjukvårdens kärnverksamhet, mötet mellan patient och praktiker.

Presenteras av Karin Ranstad, specialist i allmänmedicin Nättraby vårdcentral, Karlskrona.


Primärvård i utkant men ändå i framkant

I södra Lappland jobbar vi för att bygga ett av världens bästa teknikeffektiva patientcentrerade nära sjukvårdssystem i ett område med 0,7 invånare per kvadratkilometer. Endera är vi idioter eller också har vi något att lära ut? Välkomna att lyssna till hur man kan använda nu fungerande distansteknik för att ge patienter kontinuitet och god vård.

Presenteras av Dr Peter Berggren allmänläkare samt chef för närsjukvården i södra Lappland.


Implementering av vårdlinjer och beslutsstöd för stegvis vård samt förbättrad samverkan mellan primärvården och vuxenpsykiatrin

Region Gävleborg håller på att utforma en psykiatrisk/psykosocial vård som ligger i framkant med tydliga, strukturerade och evidensbaserade vårdprocesser såväl som en utvecklande och attraktiv arbetsmiljö för medarbetare. Syftet är att skapa en sömlös vårdkedja och underlätta samverkan på alla nivåer.

Presenteras av Elisabeth Mickelsson, Johanna Hedberg båda implementeringsledare för vårdlinjearbetet PV/VUP, Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser Ledningsstöd Hälso- och sjukvård.


Iatrogent beroende - en regional åtgärd för att hjälpa patienter på alla vårdnivåer

Vårdorsakat läkemedelsberoende är ett nationellt problem. Region Västmanland har gått från att vara bland de sämsta regionerna i landet på att skriva ut beroendeframkallande läkemedel till att nu vara bäst i Sverige på att minska förskrivningen. Här berättar vi hur man minskat risken att patienter ska utveckla ett iatrogent - av vården orsakat läkemedelsberoende - och förbättrat omhändertagandet vid redan utvecklat iatrogent läkemedelsberoende.

Presenteras av Mats Rothman, verksamhetschef och överläkare, Smärtrehab Västmanland.


Att leda och samordna kunskapsstyrningen på nationell nivå 

Kunskapsstyrning är att genom styr-, lednings- och stödåtgärder bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i mötet med patienten. Samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå är en förutsättning, liksom utveckling av ledarskapets roll. Projektledarna presenterar hur det nya systemet ska fungera och hur man själv kan bidra/driva relevanta utvecklingsfrågor.

Presenteras av Kerstin Hinz, processledare, Västra Götalandsregionen.

Onsdag 2 oktober

Närhälsan Online - digitalisering tillsammans och gemensamt på olika nivåer

Närhälsan har etablerat en ny struktur för 104 vårdcentraler för patientdriven tillgänglighet till läkare, sjuksköterska och psykolog med över 24 000 genomförda videobesök. Vi delar våra erfarenheter generellt och på individnivå blandat med konkreta exempel på hur kvalitetsdrivet och kunskapsbaserat arbete kan appliceras digitalt. Vi ger svar på frågor om utmaningar, framgångsfaktorer, uppföljning och implementering.

Presenteras av Charlotte Lundholm, e-hälsostrateg, Gudrun Greim verksamhetschef och Anders Almingefeldt, leg psykolog Närhälsan Online, Västra Götalandsregionen.


Sjukskrivningsprocessen - Goda resultat med strukturerat utvecklingsarbete

En tydlig sjukskrivningsprocess beaktar att patienten träffar rätt vårdnivå och blir omhändertagen och guidad rätt i sjukvårdsystemet. På Högsby Hälsocentral har arbetssättet med rehabkoordinatörer som ett nav nära patienten bland annat lett till sänkta sjukskrivningstal.

Presenteras av Therese Silvander Ahlrik, basenhetschef Högsby Hälsocentral, Primärvårdsförvaltningen region Kalmar län.


Utbildningscentralen i Sandviken - en framgångssaga

Med förändrade arbetssätt har hälsocentralerna i Sandviken lyckats skapa en attraktiv arbetsplats, ökat antalet ST-läkare, minskat hyrläkarberoendet och gett högre kontinuitet för patienterna. Det nya arbetssättet har också underlättat rekrytering av övriga yrkesgrupper.

Presenteras av Karin Wallström, specialist allmänmedicin, Sara Lagerholm och Lina Renström , Din hälsocentral, Sandviken Norra.


Hur kan regionernas miljöarbete bidra till omställning av hälso- och sjukvården?

Hälso- och sjukvården står inför ett omfattande omställningsarbete för att möta framtidens vårdbehov. Samtidigt står vårt samhälle idag inför en omställning att leva upp till de miljö- och hållbarhetsmål som antagits lokalt och globalt som är nödvändiga för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Hur påverkar hälso- och sjukvården miljön och klimatet idag och vilka möjligheter och skyldigheter har vi att bidra till omställningen?

Presenteras av Lars Berko, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen.


Gränsöverskridande vård och omsorg i Norrtälje

Den Sverigeunika Tiohundramodellen i Norrtälje möjliggör gränsöverskridande vård och omsorg i samverkan mellan kommun och region med patienter och närstående ständigt delaktiga i arbetet. Konceptet har utvecklats sedan 2006 och har resulterat i många goda resultat, sammanhållna vård- och omsorgskedjor och gemensamma processer.

Presenteras av Efva Lagerstedt, vice vd, Anneli Utas, verksamhetschef Tiohundra AB Norrtälje.


Vårdmodell för personcentrerad och stegvis vård

Specialistpsykiatrin har länge utgjort modell för hur vi arbetar med psykisk ohälsa, även inom primärvården. Dock är patientsammansättningen hos oss helt annorlunda jämfört med psykiatrins, vilket ställer andra krav på vård och insatser. I Region Kronoberg pågår arbetet att utveckla vårdmodeller och arbetssätt. Allmänmedicinskt kunskapscentrum leder arbetet och presenterar grunderna i vårdmodellen för personcentrerad och stegvis vård samt hur man kan organisera implementeringen.

Presenteras av Gabriella Widlund, leg psykolog, Kai Nilsson, leg psykoterapeut och Roland Olofsson-Dolk, allmänläkare/verksamhetschef Allmänmedicinskt Kunskapscentrum, FoU, Region Kronoberg.


Fetma - är kirurgi enda svaret?

Då fetma är ett stort problem för många patienter, som leder till både fysisk och psykisk ohälsa är det viktigt att sjukvården beaktar helhetsperspektivet. Det är av största vikt att vi vet vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga och hur effektiva de är för att kunna guida patienterna i primärvården på ett adekvat sätt. Vi presenterar empirisk data om bariatrisk kirurgi och reflekterar över kunskapsläget och långtida bieffekter
av operation.

Presenteras av Karin Mossberg, med.dr, FoU-strateg, FoU centrum Fyrbodal, allmänläkare Närhälsan Herrestad vårdcentral och Hálfdán Pétursson, med. dr, FoU-ledare, FoU centrum Göteborg och Södra Bohuslän, allmänläkare Omtanken vårdcentral.

 


Främja hälsa med digital vård genom maskininlärning vid stressrelaterad ohälsa

I Sverige är det till sin vårdcentral personer i första hand söker vård för sina stressrelaterade besvär. FoU primärvård Fyrbodal, Västra Götalandsregionen presenterar appen AntiStress på 10 olika språk som ett komplement till den nuvarande vården. AntiStress appen är ett digitalt egenvårdsverktyg för att minska stress och öka välbefinnande. Appen är fritt nedladdningsbar för befolkningen via App Store och Google Play.

Presenteras av Tina Arvidsdotter, PhD, projektledare FoU primärvård Fyrbodal, Vänersborg och Mikael Wintell, Regionutvecklare e-hälsa 2, avdelning Vårdens digitalisering Västra Götalandsregionen.


Första bedömning hos fysioterapeut på vårdcentral

Primärbedömning av fysioterapeut när patienter söker vårdcentral för muskuloskeletala besvär har många fördelar. En doktorsavhandling har visat positiva effekter på patienternas hälsa samt gällande tillgänglighet, effektivitet och kostnadseffektivitet. Vidare har ett utvecklingsprojekt belyst framgångsrika samarbetsmöjligheter där uppgifter som vidareremittering och att ge injektioner kan med fördel delegeras till fysioterapeuter.

Presenteras av Carolina Spansk Skoglund, fysioterapeut, Din hälsocentral, Söderhamn, Region Gävleborg och Lena Bornhöft, fysioterapeut Närhälsan Torslanda rehabmottagning, Västra Götalandsregionen.


EMDR inom primärvården, behandling av psykisk-/somatisk ohälsa som följd av stressande livshändelser

Allt mer forskning stöder antagandet att stressande livshändelser tidigt i livet leder till ökad ohälsa och för tidig död. EMDR har i forskningsstudier visat sig vara en lämplig behandlingsmetod för att behandla psykisk ohälsa efter svåra händelser. Genom att bemöta patienter, både vuxna, barn och unga med denna kunskap kan även andra diagnoser, inte bara vid PTSD och trauma effektivt behandlas. Primärvårdspsykologerna från två av Närhälsans vårdcentraler visar på sina mångåriga erfarenheter.

Presenteras av Helena Björkman, leg psykolog, Närhälsan Lysekil vårdcentral, Lysekil och Helena Bristav Janelöv, leg psykolog, Närhälsan UPH Guldvingens vårdcentral, Lidköping.


Testbädd i primärvård - en arena för nytänkande och innovativa arbetssätt

Primärvården är basen i sjukvårdssystemet och för att möta allt större utmaningar är det av stor betydelse att det finns arenor där personal i primärvård i samarbete med patienter och anhöriga tillsammans kan utveckla och pröva nya arbetssätt och metoder. Färgelanda Innovationsvårdcentral skapar tillsammans med flera andra aktörer en arena, en testbädd där nya metoder och arbetssätt kan utvecklas.

Presenteras av Irene Svenningsson, projektledare FoU Primärvård, Vänersborg och Sarah Samuelson, distriktssköterska.


Praktisk sjuksköterskeutbildning

Eftersom primärvården befinner sig i och går i riktning mot att utgöra en stor del av basen i hälso- och sjukvården har vårdcentralerna Bra Liv i region Jönköping identifierat behovet av att stärka och motivera sjuksköterskorna i sin roll. Som ett led i detta har en utbildning tagits fram för att ge gruppen bättre förutsättningar att klara av de ökande kraven.

Presenteras av Ann Vikström, verksamhetschef, Johan Carlsson, utvecklingschef, Göran Runesson, verksamhetschef och Mats Osbeck, verksamhetschef vårdcentralerna Bra Liv, Jönköping.


Vilka finns i din familj? Ett samtal om hur normkritiskt utvecklingsarbete kan göra skillnad i mötet med barn och deras familjer

Som ett stöd i arbetet med att erbjuda jämlika insatser till hela befolkningen används verktyget En förälder blir till i barnhälsovård inom flera regioner i landet. Under seminariet intervjuas en distriktssköterska och en psykolog från Västra Götalandsregionen om sina erfarenheter och om hur man arbetat för att stora ord om jämlikhet kan omsättas konkret i vardagen på en vårdcentral.

Presenteras av Susanne Broberg, BVC-sköterska, Dals Ed vårdcentral och familjecentral, Emma Nordlund, psykolog Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård, Angereds Torg och Kristin Eliasson, Regionutvecklare Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen.


Sexualmedicin på primärvårdsnivå – verksamhetsutveckling och forskning  

Många vårdgivare upplever en osäkerhet och svårighet att samtala om sexuell hälsa och sexualitet. Processhandledning kan vara ett verksamt sätt att säkra ett hållbart arbetsliv och kompetensutveckling i arbetsgruppen till nytta för patienten. Hur påverkas vårdgivare av att möta och samtala med personer med erfarenhet av sexuella övergrepp? Sexualmedicinskt centrum presenterar en forskningsstudie där behandlares upplevelser av samtalsbehandlingen har undersökts. 

Presenteras av Emma Svanholm, enhetschef, Anna Bjarnegård Sellius, leg fysioterapeut och Charlotta von Mentzer, leg barnmorska, Sexualmedicinskt centrum Västra Götalandsregionen.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) – implementering av evidensbaserad behandlingsmetod i primärvård

Centrum för fysisk aktivitet Göteborg VGR arbetar med metodutveckling, utbildning och implementering av fysisk aktivitet (FA) och FaR i både preventivt och behandlande syfte inom hälso- och sjukvården. Under seminariet presenteras: Svensk FaR-behandling som den bedrivs för vuxna i primärvården Göteborg, FaR-studien Göteborg. Resultat från FaR-behandling på vårdcentral för patienter med metabola riskfaktorer, Fysioterapeut-ledd FaR-mottagning för patienter i behov av ett förstärkt stöd.

Presenteras av Charlotte Boman, leg fysioterapeut, Camilla Bylin Ottehall, leg fysioterapeut, Elin Laurila, leg fysioterapeut, Anna Orwallius, leg fysioterapeut och Stefan Lundqvist, leg fysioterapeut MSc metodutvecklare Centrum för fysisk aktivitet Västra Götalandsregionen.


Den framtida digitala vårdmiljön för primärvården i Skåne - en revolution?

Primärvården i Skåne tar ett stort kliv in i en digital framtid. Just nu införs taligenkänning och ett digitalt anamnes- och vägledningsstöd vid fysiska besök som dessutom automatiserar dokumentationen. Primärvården har även nyligen startat en heldigital mottagning på en unik plattform.

Presenteras av Ola Bergstrand, bitr. divisionschef Förvaltningsledningen Primärvården i Skåne, Lund.


Smärtkuben - ett reflektionsverktyg om genusnormer och smärta

Både patienter och medarbetare vittnar om svårigheter att hamna rätt när det gäller behandling och bemötande vid långvarig smärta. Forskning har visat att olika föreställningar om kvinnor och män med smärta spelar roll – föreställningar om hur kvinnor och män är, berättar om sin smärta och hanterar den. Med Smärtkuben, ett verktyg från Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen kan ni börja vrida och vända på utmaningarna. 

Presenteras av Anke Samulowitz, Kristin Eliasson, regionutvecklare Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen.


Vårdcentralen som första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa – visst fungerar det!

Med pilotprojektet Ungas psykiska hälsa Primärvård har man i Västra Götalandsregionen sedan 2017 ökat tillgängligheten för psykologisk behandling och föräldrastöd för barn 6 – 17 år och deras föräldrar på befintliga vårdcentraler. I seminariet presenteras exempel på hur man arbetat för att utveckla en modell för såväl behandlingsmetoder som nya ”organisationssätt” för att öka tillgången till vård för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Presenteras av Josefine Lilja, pecialistpsykolog klinisk psykologi och filosofie doktor, Ellen Wiklund, Ungas psykiska hälsa, Dalabergs Vårdcentral och Evelina Stranne, Ungas psykiska hälsa, Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.


Digital hälsocoachning – möter framtidens utmaningar 

Region Gävleborg och Västra Götalandsregionens arbetar med digital hälsocoachning där invånare erbjuds motiverande samtal och råd om hur de kan påverka sin hälsa genom livsstilsförändring. Utvärderingar visar på primär- och sekundärpreventiva effekter samt hälsoekonomiska vinster. Betydande framtidsutmaningar innebär att vi behöver skifta fokus och ge större utrymme för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Presenteras av Erica Alsterlund, projektledare, Monica Nilsson, hälsopedagog och Peo Hermansson, medicinsk rådgivare och allmänspecialist.


Nyförlösta kvinnors behov av ett tidigt besök – en jämförelsestudie avseende ett respektive två eftervårdsbesök

Socialstyrelsen bedömer att det är otydligt vart kvinnor ska vända sig när sjukhuset/BB inte längre ansvarar för vården. Uppföljningen av kvinnors hälsa behöver förbättras liksom tillgången till stöd och vård efter förlossningen. Exempel på detta kan vara samtal kring förlossningsupplevelsen, amningsfrågor och underlivsproblem. Barnmorskemottagningen Frölunda Torg presenterar studien som kan leda till en förändring av eftervårdsbesöken.

Presenteras av Ingela Lindh, med.dr, enhetschef, Närhälsan Frölunda Torg barnmorskemottagning ,Västra Götalandsregionen.


Multisjuka äldre - Hur fungerar vården idag och hur kan den bli bättre?

Livets komplexitet för multisjuka äldre möts enligt erfarna läkare inte av tillräckligt tydliga och anpassade vårdformer. Den enskildes behov behöver stärkas. Kontinuitet, tillgänglighet och förbättrad kommunikation mellan olika vårdformer är viktiga element för detta. Forskning på vårdcentralen Södra Torget visar på brister och möjligheter.

Presenteras av Ingmarie Skoglund, Närhälsan Södra Torget vårdcentral, FoU Centrum, Södra Älvsborg, Borås och enheten för Allmänmedicin, Göteborgs Universitet.


SEXIT- möjliggör svåra samtal med unga

Sexuellt risktagande och utsatthet är vanligt bland unga men kan vara svåra ämnen att diskutera. Samtalsverktyget SEXIT underlättar för vårdpersonal att prata med unga om sexuell hälsa, risktagande och erfarenhet av våld. Kunskapscentrum för sexuell hälsa berättar mer om hur verktyget utvecklats och används i Sverige.

Presenteras av Sofia Hammarström, Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen.

Väljer du att gå på workshop kan du inte välja seminarie under block 3 – 5


Sluta prata digitalisering – fortsätt verksamhetsutveckla

Kom och diskutera med kollegor och experter kring hur vi kan få fokus på verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning – inte på verktygen!

Presenteras av Anette Åquist Falkenroth, enhetschef kunskapsstöd somatik, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen.


Digitalisering i vården - enbart gyllene tider eller finns det farhågor?

Utvecklingen av digitalisering i vården går framåt i rasande takt i Sverige. Men hinner vi reflektera över nackdelarna? Denna workshop kommer diskutera farhågor med digitalisering i vården med fokus på läkarbedömningar online och precisionsmedicin.

Presenteras av Karin Mossberg, specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan Västra Götalandsregionen och Hálfdán Pétursson, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, allmänläkare Omtanken vårdcentral.


Hur får vi till universitetssjukvård i primärvård? 

Du får en inblick i hur det ser ut i olika delar av Sverige och argument för vad universitetssjukvård kan tillföra din verksamhet.

Presenteras av Sven Kylén, chef FoU primärvård, Västra Götalandsregionen och Maria Larsson, primärvårdschef FoU primärvård, Docent Sahlgrenska Akademin, GU.


Skapa attraktiva arbetsplatser genom chefsutveckling

Ta del av hur medarbetare och chefer inom Närhälsans rehab arbetar tillsammans med verksamhetsutveckling. Få inspiration till att skapa verksamhet som i hög grad drivs och utvecklas av medarbetarna.

Presenteras av Carl-Johan Dahlin enhetschef, Henrik Isaksson enhetschef, Gunilla Jonsson områdeschef och Helen Jarl, primärvårdschef, samtliga från Närhälsan Rehab Västra Götalandsregionen.

Fysisk aktivitet och FaR – prediktorer för ökad fysisk aktivitet hos vuxna och stödet i FaR-arbetet för barn & unga

Identifiering av prediktorer för ökad fysisk aktivitet (FA) kan förbättra FaR-behandlingen. Centrum för fysisk aktivitet Göteborg VGR arbetar även med processerna kring FA och FaR för barn & unga. Under seminariet presenteras: Vilka patienter som har mest nytta av FaR samt prediktorer för ökad FA, Stödet för hälso- och sjukvård samt skola gällande FA och FaR för barn & unga, Behov, hinder och möjligheter för att stödja FA hos barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar inom barnsjukvården.

Presenteras av Charlotte Boman, leg fysioterapeut, Camilla Bylin Ottehall, leg fysioterapeut, Elin Laurila, leg fysioterapeut, Anna Orwallius, leg fysioterapeut, och Stefan Lundqvist, leg fysioterapeut MSc och metodutvecklare Centrum för fysisk aktivitet Västra Götalandsregionen.


Nya arbetssätt och behovsdriven utveckling på nyöppnade Vårdcentralen Gallerian i Region Sörmland

Presentationen beskriver planeringen och uppbyggandet av en vårdcentral som möter nutidens krav på innovation, ständig utveckling och flexibilitet. Grunden är ett personcentrerat förhållningssätt och verksamhet i tre processer: vård, DialogLab och Hälsotorg. I DialogLab bedrivs verksamhetsutveckling för att stärka patientens ställning i vården, utvecklingen sker i samverkan med patienter, idéburen organisation och näringsliv.

Presenteras av Linda Lännerström, medicine doktor, Lisa Malmberg, processledare och Iréne Bävman Fjäll, verksamhetschef Vårdcentralen Gallerian, Division Primärvård, Region Sörmland.


Implementering av fysioterapeutiska interventioner vid kronisk obstruktiv lungsjukdom - så har vi förbättrat nära vård i Region Örebro

För en mer personcentrerad och jämlik KOL-vård erbjuds tillgång till evidensbaserade fysioterapeutiska interventioner på rätt vårdnivå, oavsett bostadsort. Patientmedverkan, struktur i processarbetet samt gränsöverskridande samverkan har lett till förbättrad KOL-vård.

Presenteras av Louise Andersson, fysioterapeut Skebäcks vårdcentral och Kerstin Angergård, verksamhetsutvecklare Kunskapsstyrning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Örebro.


Tilltro och omdöme i mötet med patienten och organisationen - självklart men varför så svårt?

Hur kan vi få till ett bättre systematiskt användande av kunskap, kvalificerade bedömningar, logistik och processtöd? Barn- och ungdomshälsan i Kalmar vill förmedla tilltro och tillförsikt när det gäller att hitta vägar för att minska den psykiska ohälsan i samhället.

Presenteras av Magdalena Ståhle, Verksamhetschef Barn och Ungdomshälsan Kalmar, Leg. Psykolog/Barn och ungdomspsykoterapeut och Annika Lundmark, Verksamhetschef Psykisk hälsa, primärvården, Studierektor PTP-programmet, Leg. Psykolog, Region Kalmar län.


Jämlik vård och nära Skåningen - att lösa en omöjlig uppgift

Region Skåne har tillsammans med 33 kommuner utarbetat ett gemensamt avtal för att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande av personer med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Förändringsledning av hälso- och sjukvården i 33 kommuner, 10 sjukhus och 155 vårdcentraler är en utmaning. Lyssna till resultatet.

Presenteras av Emma Borgstrand, Primärvårdschef region Skåne Lund, Greger Linander, Hälso-och sjukvårdsstrateg region Skåne Malmö, Carina Lindqvist, avdelningschef Kommunförbundet Skåne, Lund och Catharina Byström, biträdande kommundirektör och socialchef Vellinge kommun.


Tanke och Hälsa - Intervention för att förebygga första depression hos unga

Depression är ett väsentligt problem bland ungdomar och ökar signifikant vid ungefär 15-års ålder. På Island och i Portugal har ett evidensbaserat program utvecklats och används framgångsrikt. Centrum för allmänmedicin i Västra Götalandsregionen kommer att studera effekterna av programmet i svensk skolkontext.

Presenteras av Carl Wikberg, distriktssköterska Centrum för allmänmedicin och Josefin Lilja, specialistpsykolog klinisk psykologi och filosofie doktor, Ungas Psykiska Hälsa Närhälsan Dalaberg Vårdcentral.


Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Att samtala med barn”

Samtal med barn behövs för att säkerställa barnens möjlighet till delaktighet, säkra kvaliteten i bedömningar och åtgärder och för att stärka och utveckla barnet. Ta del av kunskapsstödet för att utveckla din arbetsplatsförmåga att samtala med barn.

Presenteras av Thomas Jonsland, utredare Socialstyrelsen.


Vägen till en bra vård med vårdsamordnare psykisk ohälsa

Vårdsamordnare ger en standardiserad uppföljning av individer med psykisk ohälsa. Detta skapar tillgänglighet och kontinuitet. Detta är en del i omställningen för att stärka primärvårdens samordnande roll. Västra Götalandsregionen inför vårdsamordnare på alla vårdcentraler. Här presenteras vårdsamordnarfunktionen, den vetenskapliga utvärderingen och nya forskningsrön.

Presenteras av Christina Möller, regionutvecklare, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen, Irene Svenningsson, med.dr, distriktssköterska, Primrvård FoU Fyrbodal, Göteborgs universitet, projektledare och Cecilia Björkelund, senior professor, specialistläkare allmänmedicin, Allmänmedicinskt centrum, Göteborgs universitet.


Osteoporos, en dold folksjukdom

Region Gävleborg har implementerat Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar "Rekommendationer för vården av personer med osteoporos". Lokala behandlingsriktlinjer har utarbetats och en fungerande vårdkedja för osteoporospatienter skapats. Ett unikt samarbete mellan ortoped, osteoporoskoordinatorer, röntgenläkare, endokrinolog, reumatolog, geriatriker, DXA-enhet, osteoporossköterskor, familjeläkare och kommunsjuksköterskor.

Presenteras av Malin Westling, fysioterapeut Gävle sjukhus och Taina Pyhälä, distriktssköterska Sätra Hälsocentral, Gävle.


Arbetssätt för att skapa trygghet för de mest sjuka

Ta del av hur Region Kalmar utvecklat och förbättrat organisationen för nära vård genom att införa länsövergripande vårdsamordnare som leds av en vårdkoordinator. Genom ökad kontinuitet i patienternas vård ökar känslan av delaktighet, trygghet och säkerhet för de mest sjuka.

Presenteras av Helen Nilsson, vårdkoordinator, Primärvårdsförvaltningen Region Kalmar län, Kalmar.


Senast uppdaterad: 2019-03-15 14:36